مکان فعلی :

           

اخبار برگزیده :
۱۳۸۹/۰۳/۲۵

منشور اخلاقی

منشوراخلاقی   بسمه تعالیدر برابر مردم فروتن باش و با آنان نرم خو و انعطاف پذیر و خندان باش.            مولای متقیان امام علی (ع) فرمانداری بم به عنوان مهمترین اهرم اعمال حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران در این شهرستان به منظور انجام بهینه وظایف و ماموریتهای ذاتی خود که همانا حفظ نظم ، امنیت و تثبیت سیاست های داخلی دولت محترم می باشد از اصول ذیل پیروی می نماید.الف: التزام به اخلاق اسلامی۱-رعایت اصل ادب و نزاکت در برخورد با مردم ،ارباب رجوع و همکاران. ۲- حفظ روحیه انتقادپذیری در کلیه امور.۳- پرهیز از رفتارهای نکوهیده ای چون غیبت ، شایعه سازی ، خبرچینی ، تهمت و افترا و هرگونه اقدامی که جو صمیمیت و اعتماد مردم ، ارباب رجوع و همکاران را تخریب و یا حتی تضعیف نماید.۴- رفتار توأم با گشاده رویی ، سعه صدر و متانت نسبت به مردم ، ارباب رجوع و همکاران.۵- رعایت اصل انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع و همچنین در روابط با مردم و همکاران.۶- رعایت اصل وفای به عهد در روابط با مردم ، ارباب رجوع و همکاران. ب:وظیفه شناسی۱- حضور بموقع در محل کار و فعالیت و رعایت وقت شناسی در ارتباط با ارباب رجوع و همکاران.۲- راهنمایی مناسب و ارایه اطلاعات لازم به ارباب رجوع وجلوگیری از سرگردانی و سردرگمی ایشان.۳- انجام وظایف و فعالیتها براساس برنامه مدون و زمانبندی.۴- انجام وظایف و فعالیتها براساس روشهای مستند و بدور از اعمال سلایق شخصی خود ، سایر همکاران و مدیران. ۵-برخورداری از هنر ایجاد توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و زندگی خانوادگی.۶-پرهیز از هرگونه افراط و تفریط و رعایت اصل اعتدال و میانه روی.۷- درک صحیح از اهداف سازمان و بکارگیری نهایت تلاش در جهت همسویی اهداف فردی با اهداف سازمانی.۸-احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع.۹- پرهیز از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان.۱۰-انجام وظایف محوله بصورت موثر و کارآمد با رعایت عامل ارزشمند زمان.ج: مردم مداری۱- توجه دقیق به صحبت ها و خواسته های مطروحه از جانب ارباب رجوع.۲- بکارگیری حداکثر توان در ارائه خدمات به ارباب رجوع.۳- انجام امور مربوط به ارباب رجوع بر اساس زمان پیش بینی شده و جلوگیری از معطلی بیهوده ایشان.۴- سعی در افزایش و ارتقاء دانش ارباب رجوع و مردم در خصوص پیشرفت جامعه در ابعاد گوناگون و خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی تا آنجاکه به رفاه عمومی مربوط می گردد.۵- فضای مراوده به گونه ای باشد که ارباب رجوع به مسئولین و کارکنان اطمینان کامل پیدا نماید.د: قانون محوری۱- اجرای دقیق و کامل قوانین و مقررات سازمانی در حین انجام وظیفه .۲- خودداری از تسلیم مدارک و اسناد اداری به افرادی که حق دریافت آن را ندارند.۳-خودداری از  مظاهر فساد اداری نظیر سفارش ، اخذ هر گونه هدیه غیر متعارف و امثال آن۴- اطلاع به مسئولین ذیربط درصورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل ، موقعیت شغلی ، دریافت هدایای غیرمتعارف و وجه نقد.۵- استفاده صحیح از اختیارات و قدرت.۶- پرهیز از استعمال دخانیات بویژه در محل کار.۷- رعایت اصل امانتداری درقبال اسرار اداری. کارکنان دولت با اعتقاد به اینکه مردم ،حاکمان اصلی حکومتهامی باشند ، تمامی امکانات خود را به منظور ارائه خدمات مطلوب و پاسخگویی به درخواستهای قانونی مردم و در مواجهه با ارباب رجوع اصل اخلاقی خرد در بینش مدارا در روش و کرامت در منش را به کار می بندند و خشنودی خداوند را در خشنود نمودن خلق خدا جستجو می کنند. کوشش برای اصلاح امور مردم کمال سعا

منشوراخلاقی
 
بسمه تعالی
در برابر مردم فروتن باش و با آنان نرم خو و انعطاف پذیر و خندان باش.      
     مولای متقیان امام علی (ع)
 فرمانداری بم به عنوان مهمترین اهرم اعمال حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران در این شهرستان به منظور انجام بهینه وظایف و ماموریتهای ذاتی خود که همانا حفظ نظم ، امنیت و تثبیت سیاست های داخلی دولت محترم می باشد از اصول ذیل پیروی می نماید.
الف: التزام به اخلاق اسلامی
1-رعایت اصل ادب و نزاکت در برخورد با مردم ،ارباب رجوع و همکاران.
2- حفظ روحیه انتقادپذیری در کلیه امور.
3- پرهیز از رفتارهای نکوهیده ای چون غیبت ، شایعه سازی ، خبرچینی ، تهمت و افترا و هرگونه اقدامی که جو صمیمیت و اعتماد مردم ، ارباب رجوع و همکاران را تخریب و یا حتی تضعیف نماید.
4- رفتار توأم با گشاده رویی ، سعه صدر و متانت نسبت به مردم ، ارباب رجوع و همکاران.
5- رعایت اصل انصاف در ارائه خدمات به ارباب رجوع و همچنین در روابط با مردم و همکاران.
6- رعایت اصل وفای به عهد در روابط با مردم ، ارباب رجوع و همکاران.


ب:وظیفه شناسی
1- حضور بموقع در محل کار و فعالیت و رعایت وقت شناسی در ارتباط با ارباب رجوع و همکاران.
2- راهنمایی مناسب و ارایه اطلاعات لازم به ارباب رجوع وجلوگیری از سرگردانی و سردرگمی ایشان.
3- انجام وظایف و فعالیتها براساس برنامه مدون و زمانبندی.
4- انجام وظایف و فعالیتها براساس روشهای مستند و بدور از اعمال سلایق شخصی خود ، سایر همکاران و مدیران.
 5-برخورداری از هنر ایجاد توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و زندگی خانوادگی.
6-پرهیز از هرگونه افراط و تفریط و رعایت اصل اعتدال و میانه روی.
7- درک صحیح از اهداف سازمان و بکارگیری نهایت تلاش در جهت همسویی اهداف فردی با اهداف سازمانی.
8-احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع.
9- پرهیز از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان.
10-انجام وظایف محوله بصورت موثر و کارآمد با رعایت عامل ارزشمند زمان.
ج: مردم مداری
1- توجه دقیق به صحبت ها و خواسته های مطروحه از جانب ارباب رجوع.
2- بکارگیری حداکثر توان در ارائه خدمات به ارباب رجوع.
3- انجام امور مربوط به ارباب رجوع بر اساس زمان پیش بینی شده و جلوگیری از معطلی بیهوده ایشان.
4- سعی در افزایش و ارتقاء دانش ارباب رجوع و مردم در خصوص پیشرفت جامعه در ابعاد گوناگون و خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی تا آنجاکه به رفاه عمومی مربوط می گردد.
5- فضای مراوده به گونه ای باشد که ارباب رجوع به مسئولین و کارکنان اطمینان کامل پیدا نماید.
د: قانون محوری
1- اجرای دقیق و کامل قوانین و مقررات سازمانی در حین انجام وظیفه .
2- خودداری از تسلیم مدارک و اسناد اداری به افرادی که حق دریافت آن را ندارند.
3-خودداری از  مظاهر فساد اداری نظیر سفارش ، اخذ هر گونه هدیه غیر متعارف و امثال آن
4- اطلاع به مسئولین ذیربط درصورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل ، موقعیت شغلی ، دریافت هدایای غیرمتعارف و وجه نقد.
5- استفاده صحیح از اختیارات و قدرت.
6- پرهیز از استعمال دخانیات بویژه در محل کار.
7- رعایت اصل امانتداری درقبال اسرار اداری.
 کارکنان دولت با اعتقاد به اینکه مردم ،حاکمان اصلی حکومتهامی باشند ، تمامی امکانات خود را به منظور ارائه خدمات مطلوب و پاسخگویی به درخواستهای قانونی مردم و در مواجهه با ارباب رجوع اصل اخلاقی خرد در بینش مدارا در روش و کرامت در منش را به کار می بندند و خشنودی خداوند را در خشنود نمودن خلق خدا جستجو می کنند.

کوشش برای اصلاح امور مردم کمال سعادت است.   مولای متقیان امام علی(ع)منبع :
بازدید : ۶۱۵


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲