مکان فعلی :

           

اخبار برگزیده :
۱۳۸۷/۰۹/۱۲

درباره فرمانداری

اعمال حاکمیت و نظارت عالی دولت در شهرستانها بوسیله فرمانداریها صورت میگیرد و در این راستا سیاست گذاری کلی شهرستان در قالب برنامه های تدوینی دولت و در چهار چوب استراتژی تعیین شده کشور بوسیله فرمانداری امکان پذیر گردیده و دستگاههای اجرائی با هماهنگی ایجاد شده در شکل کلی حرکت و در قالب برنامه های وزارتخانه ای به اعمال اجرائی خود می پردازند. فرمانداریها با توجه به قالب شهرستانها و ظرفیتهای اجرائیشان بدنه کارشناسیشان را تشکیل و به اعمال نظارت بر دستگاههای اجرائی می پردازند که عمدتا" بخشهای زیر بنایی برنامه ریزی،پشتیبانی و سیاسی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده ساختار سازمانی فرمانداریها بوده و نحوه گرایش سرمایه ها ئ تعامل سرمایه و نیروی کار عمدتا" بایستی در فرمانداریها برنامه ریزی گردد که در قالب شورای توسعه و برنامه ریزی شهرستان این اقدام صورت می گیرد . کمیته های تخصصی کارگروها شورا ضمن اینکه متشکل از کارشناسان دستگاههای اجرائی می باشند عمدتا" نظرات کارشناسی فرمانداری بدلیل محیط بودن به ظرفیت کلی شهرستان و نحوه گردش امور در کمیته ها اعمال و از این به بعد نظارت عالی دولت بر اجرای برنامه ها نیز صورت می گیرد. در بخش تخصیص اعتبارات و جمع آوری در آمد ها نیز هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با استانداری بعد اعمال حاکمیت و نظارت عالی دولت در خصوص تخصیص منابع لازم برای اجرای برنامه های دولت در استان را پوشش میدهد . نوع ارتباط:عمدتا" نحوه ارتباط دستگاهها و فرمانداری در قالب سیاستهای اجرائی و در شورای اداری شهرستان و بصورت تخصصی تر شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان شکل گرفته و منسجم می گردد.در شکل ارتباط فی مابین دستگاهها و فرمانداری عمده فعالیت در قالب ارائه گزارش عملکرد در تحقق برنامه های شهرستانی و سیاستهای تعیین شده شهرستان که در چهارچوب برنامه های کشور تدوین گردیده خلاصه و علاوه بر الزام پاسخگوئی در این خصوص نحوه عملکرد دستگاهها با ارباب رجوع نیز در قاللب اعمال حاکمیت قابل بررسی خواهد بود .

اعمال حاکمیت و نظارت عالی دولت در شهرستانها بوسیله فرمانداریها صورت میگیرد و در این راستا سیاست گذاری کلی شهرستان در قالب برنامه های تدوینی دولت و در چهار چوب استراتژی تعیین شده کشور بوسیله فرمانداری امکان پذیر گردیده و دستگاههای اجرائی با هماهنگی ایجاد شده در شکل کلی حرکت و در قالب برنامه های وزارتخانه ای به اعمال اجرائی خود می پردازند.
فرمانداریها با توجه به قالب شهرستانها و ظرفیتهای اجرائیشان بدنه کارشناسیشان را تشکیل و به اعمال نظارت بر دستگاههای اجرائی می پردازند که عمدتا" بخشهای زیر بنایی برنامه ریزی،پشتیبانی و سیاسی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده ساختار سازمانی فرمانداریها بوده و نحوه گرایش سرمایه ها ئ تعامل سرمایه و نیروی کار عمدتا" بایستی در فرمانداریها برنامه ریزی گردد که در قالب شورای توسعه و برنامه ریزی شهرستان این اقدام صورت می گیرد .
کمیته های تخصصی کارگروها شورا ضمن اینکه متشکل از کارشناسان دستگاههای اجرائی می باشند عمدتا" نظرات کارشناسی فرمانداری بدلیل محیط بودن به ظرفیت کلی شهرستان و نحوه گردش امور در کمیته ها اعمال و از این به بعد نظارت عالی دولت بر اجرای برنامه ها نیز صورت می گیرد.
در بخش تخصیص اعتبارات و جمع آوری در آمد ها نیز هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با استانداری بعد اعمال حاکمیت و نظارت عالی دولت در خصوص تخصیص منابع لازم برای اجرای برنامه های دولت در استان را پوشش میدهد .

نوع ارتباط:
عمدتا" نحوه ارتباط دستگاهها و فرمانداری در قالب سیاستهای اجرائی و در شورای اداری شهرستان و بصورت تخصصی تر شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان شکل گرفته و منسجم می گردد.در شکل ارتباط فی مابین دستگاهها و فرمانداری عمده فعالیت در قالب ارائه گزارش عملکرد در تحقق برنامه های شهرستانی و سیاستهای تعیین شده شهرستان که در چهارچوب برنامه های کشور تدوین گردیده خلاصه و علاوه بر الزام پاسخگوئی در این خصوص نحوه عملکرد دستگاهها با ارباب رجوع نیز در قاللب اعمال حاکمیت قابل بررسی خواهد بود .


منبع :
بازدید : ۶۵۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲